Rozwód

W polskim prawie rozróżniamy dwa rodzaje rozwodów. Pierwszym z nich jest rozwód cywilny, drugim rozwód kościelny o którego efekcie decydują hierarchowie kościelni.

Przyczyn rozwodu może być wiele. Warunkiem podstawowym i koniecznym uzyskania rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Rozkład zupełny następuje wtedy, kiedy rozpadowi uległy wszelkie więzy między małżonkami, zarówno te duchowe, fizyczne jak i materialne czyli gospodarcze.

W kwestii rozwodu cywilnego, zwykle nie ma większych barier unieważnienia małżeństwa, jeśli oczywiście obydwie strony są zgodne w tym temacie. Po ustaleniu wszelkich formalności, orzeczeniu o winie, bądź jej zaniechaniu, małżonkowie, jeśli posiadają potomstwo, dokonują ustaleń dotyczących opieki nad dziećmi i ewentualne alimenty.

W przypadku ślubu kościelnego, rozwiązanie małżeństwa jest dużo bardziej skomplikowane. Przesłanki do otrzymania rozwodu kościelnego to brak wiary, aborcja, przemoc fizyczna, zatajenie niepłodności, pobyt w więzieniu, choroba zakaźna, czy też udowodnienie, że jedna ze stron pozostawała w innym związku podczas zawierania ślubu.